الولایه الالهیه الاسلامیه او الحکومه الاسلامیه.     دریافت

  تسدید الأصول.                                             دریافت

  کلمات سدیده فی مسایل جدیده:                    دریافت

  مبانی تحریر الوسیله (قضاء و شهادات)            دریافت 

  مبانی تحریر الوسیله (حدود)                          دریافت